Main contents

Aalto Ecomobility Environment

Hankkeen tarkoituksena on luoda Aalto-yliopistosta ja sen kampuksista ympäristö, joka toimii maailmanlaajuisesti yhteiskunnallisena tiennäyttäjänä kohti ympäristö- ja ihmisystävällistä liikkumista, liikuttamista ja kuljettamista.

Aalto-yliopisto tarjoaa mahdollisuuden lähestyä ekologisen liikkuvuuden ongelmakenttää monista eri lähtökohdista. Lähestyminen voi tapahtua esimerkiksi yhdyskuntarakenteen, ihmisten käyttäytymisen, mutta myös ajoneuvo- ja komponenttiteknologioiden suunnasta. Liikkuvuuden tarvetta voidaan vähentää vaikkapa etäläsnäolon keinoin.

Hankkeessa aihetta lähestytään opetuksen, tutkimuksen ja oman esimerkin kautta.

Kuten tunnettua ilmaston lämpeneminen ja sen merkittävänä syynä olevat kasvihuonekaasujen päästöt muodostavat erittäin vakavan uhan maapallon tulevaisuudelle. Hiilidioksidipäästöistä liikenne tuottaa nykyisellään luokkaa neljäsosan. On ennustettu, että sekä absoluuttisesti että suhteellisesti liikenteen merkitys kasvihuonekaasujen tuottajana on kasvamassa toisaalta väestön kasvun ja elintason nousun lisätessä kuljetus- ja liikkumistarpeita ja toisaalta muiden alueiden teknologioiden kehittyessä. Tästä syystä panostukset liikenteessä syntyvien päästöjen ja liikenteen energiankulutuksen vähentämiseksi ovat erittäin tärkeitä.

On tunnettua, että Suomen merkitys autoteollisuusmaana on varsin vähäinen, mutta tässä yhteydessä on huomattava, että hankkeessa kysymys ei ole pelkästään sähköautoista vaan laajasti hiilineutraaleista ajoneuvoista. Erityisesti liikkuvien työkoneiden alueella suomalaisella teollisuudella on maailmanlaajuisesti erittäin merkittävä rooli. Kyse on myös ajoneuvojen komponenteista ja niiden käytöstä, unohtamatta kuitenkaan Suomessa olevaa autoteollisuutta, jonka mahdollisuudet tienäyttäjänä ovat hyvät.

Suomessa liikkumis- ja kuljetustottumukset ovat varsin erilaisia muuhun maailmaan verrattaessa. Meidän kulttuuriimme kuuluu, että teemme pitkiä matkoja vaikkeivät välimatkat Suomessa ole sen pidempiä kuin muualla maailmassa. Esimerkiksi suomalainen kesämökkikulttuuri on varsin ainutlaatuista. Suomalaiselle yhteiskunnalle ja teollisuudelle on ominaista runsas tavaroiden ja materiaalien kuljettaminen, joka osittain johtuu harvasta asutuksesta ja osittain tuotannon painottumisesta metsäteollisuuteen ja talven vaatimista poikkeuksellisista energiakuljetuksista.

Maallemme on myös ominaista liikenteen kannalta hankalat talviolosuhteet ja autojen hankintaan painottunut verotus. Suomalainen yhteiskunta on varsin tekniikka myönteistä, joka tarjoaa hyvän toimintakentän uusien teknologioiden kehittämiselle ja testaamiselle kotimarkkinoilla ennen niiden saattamista maailmanlaajuiseen käyttöön.

Alkuvaiheessa hanke keskittyy korostuneesti sähköajoneuvoihin, joiden osalta yhteiskunnassa on selkeä tilaus, joiden kehitystyö edelleen vaatii runsaasti perustutkimusta, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden erilaisten sovellutusten pilotointiin, erityisesti niihin liittyvien energian jakelussa vaadittavien muutosten vuoksi. Tämä ei kuitenkaan sulje pois kehitystyötä bioperustaisten polttoaineiden tai vedyn käytöstä liikenteen energialähteinä. Yhteiskunnallisten vaikutusten ja IT toimintojen osalta energiamuodolla ei sinällään ole ratkaisevaa merkitystä.

Mikäli hanke hyväksytään osaksi Aalto-yliopiston suunnittelua, sen eteenpäin kehittämiseksi palkataan alkuvaiheessa tutkija, jonka tehtävänä on muodostaa tarkennettu visio hankkeen lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteista ja luoda yhteistyöverkosto, jolla hankkeen ensimmäisiä erillisiä osaprojekteja lähdetään toteuttamaan. Samanaikaisesti hankkeeseen mukaan tulevat tahot selvittävät hankkeesta aiheutuvat tarpeet Aallon urajärjestelmässä ja resursoinnissa omilta osiltaan.

Hanketta liikkeelle saattamaan perustettiin 15.10.2009 pidetyssä avoimessa keskustelutilaisuudessa työryhmä. Tämä työryhmä on työstänyt edellä esitettyä perustelua ja tavoitetta hankkeelle ja ideoinut joitakin tutkimusalueita, joiden liikkeelle saattaminen voisi tapahtua hankkeen alkuvaiheessa:

Demonstraatioita

Aallon johdon sähköautot

Sähköautojen latauspisteet Otaniemeen (Henkilökunnalle, opiskelijoille) Pääkaupunkiseudun pilottihankkeet (Fortum, Helsingin energia, Espoon kaupunki jne.) Otaniemen paikallisliikenne suunnitelma tähdäten toimivaan järjestelmään metroliikenteen käynnistyessä 2015 Sähköauto konseptit (yhteistyö Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa) Paikallisen verkon stabilointi elektromekaanisella energiavarastolla HybLab ja sen jatkot työkonepuolella

IT ja liiketoiminta

Palvelumuutokset ajoneuvojen käytössä ja ylläpidossa Autoalan alihankintatoimi Energian jakeluun liittyvät palvelut (älykäs lataaminen, energian maksaminen) Ajoneuvossa käytettävissä olevan energian tuomat mahdollisuudet massaräätälöintiin jne.

Energiavarastot

Energiavarastojen testauslaboratorio (norminmukaiset testit, muut testit, European Batteries) Energiavarastojen mallinnus (erilaiset akkutyypit, polttokennot, superkondensaattorit, sähkömekaaniset, hydrauliset) Energiavarastojen kehitys (sähkökemia, hydrauliikka, mekaniikka, kondensaattorit) Energiavarstojen sovellutukset (ajoneuvoissa, verkon tasauksessa) Elinkaarianalysointi ja kierrätysprosessit

Yhteiskunnalliset vaikutukset

Liikennetekniikka Yhteiskuntarakenne ja käyttäytyminen Kulttuuri ja asenteet Infra (energian tuotto, infra, latausjärjestelmät) Logistiikka

Koulutus

Master in electric vehicle technology (kansainvälisessä yhteistyössä) Liikenteen energiatekniikat moduuli Koordinointi (kurssit, luennot, projektityöt, tutkimusprojektit) Turvallisuus (liikenne, sähkönkäyttö)