AS-kurssien lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden 2004-2005 opetusohjelmaan

 

LISÄYKSET

AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet (2-4 ov)
AS-0.110 XML –baserade beskrivningsspråk (2-4 sv)
AS-0.110 XML- based description languages (2-4 cr)
sl
opettaja: N.N.
Sisältö: Opintojaksoilla käsitellään tiedon kuvauskieliä ja erityisesti XML (eXtensible Mark-up Language) –kieliperheen kuvauskieliä.
Suoritus: Tentti ja harjoitukset.
Muuta: Lukuvuonna 2004-2005 opintojakso toteutetaan 2 ov:n laajuisena.
Rajoitettu osallistujamäärä.

AS-74.192 Kybernetiikan alkeet (2 ov) L
AS-74.192 Grunderna i cybernetics L (2 sv)
AS-74.192 Elementary cybernetics P (2 cr)
kl
Opettajat: prof. Heikki Hyötyniemi, vierailevat luennoitsijat
Sisältö: Systeeminen, holistinen ajattelu. Kompleksisten järjestelmien teorian mahdollisuudet ja haasteet. Lokaalien toimijoiden vuorovaikutukset, muodostuva takaisinkytketty dynaaminen järjestelmä ja vuorovaikutuksista aiheutuvat systeemin globaalit (emergentit) ominaisuudet. Sovelluskohteina neuraaliset, metaboliset ja geeniekspressioon liittyvät systeemiset ilmiöt, sosiaalisten yhteisöjen ja talouselämän dynamiikat, ja monimutkaisten teollisuusprosessien hahmottaminen ja hallinta.
Suoritus: Tentti ja harjoitustyö
Kirjallisuus: Luentomuistiinpanot, otteita kirjoista ja tieteellisistä julkaisuista

AS-74.400 Systeemidynamiikka (3 ov)
AS-74.400 Systemdynamik (3 sv)
AS-74.400 System dynamics (3 cr)
26 + 26 (2 + 2) sl
Opettaja: TkT Jean-Peter Ylén
Sisältö: Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet tunnistaa, mallintaa ja ymmärtää erilaisia taloudellisia, inhimillisiä ja teknisiä systeemejä. Kurssilla käsitellään dynaamisten järjestelmien analyysin ja hallinnan perusteet, dynaamisten mallien muodostaminen ja validointi sekä esitellään käytännön sovelluksia.
Suorittaminen: Tentti ja harjoitustyö.
Kirjallisuus: John D. Sterman: Business Dynamics – Systems Thinking and Modeling for a Complex World, McGraw-Hill.
Esitiedot: Matematiikan peruskurssit.

AS-75.118 Graafinen viestintätekniikka (4 ov) L
AS-75.118 Grafisk mediateknik (4 sv) L
AS-75.118 Graphic Media Technology (4 cr) P
Nimenmuutos. Sisältö sama kuin poistuvassa opintojaksossa AS-75.110 Painatustekniikka (4 ov) L

AS-75.113 Graafisen tekniikan työt (1-3 ov)
AS-75.113 Individuella arbeten i grafisk teknik (1-3 sv)
AS-75.113 Individual assignments in graphic art technology (1-3 cr)
Nimenmuutos. Sisältö sama kuin poistuvassa opintojaksossa AS-75.111 Painatustekniikan harjoitustyöt.

AS-84.149 Bioniikka (2 ov)
AS-84.149 Bionik (2 sv)
AS-84.149 Bionics (2 cr)
kl
Opettaja: N.N
Sisältö: Luonnossa evoluution myötä kehittyneiden biologisten ratkaisuiden ja mekanismien, kuten kevyiden ja vahvojen rakenteiden, energiajärjestelmien, liikuntajärjestelmien, aistin- ja navigointijärjestelmien, yksinkertaisten mutta toimivien päättely- ja ohjausmenetelmien, joukkokäyttäytymisen tai erinomaisten adaptoitumismekanismien hyväksikäyttö teknisten koneiden ja järjestelmien sekä niiden ohjauksen suunnittelussa.
Suorittaminen: Tentti
Kirjallisuus: Opetusmonisteet

AS-116.200 Reaaliaikajärjestelmien oliopohjainen mallintaminen (2ov) L
AS-116.200 Objektorienterad modellering av realtidsystem (2 sv) L
AS-116.200 Modeling of Real-time systems with object oriented modeling language (2 cr) P
12+12 (2+2) kl. 1.pl
Vastaava opettaja: TkL. Pekka Aarnio
Sisältö: Automaatioalan sulautettujen reaaliaikajärjestelmien ja ohjelmistojen mallintaminen graafisella UML-kielellä. UML:n reaaliaikalaajennukset ja profiilit (esim. UML:n reaaliaikaprofiili , RT-Corba). Automaatioalan suunnittelukaavat ja niiden käyttö arkkitehtuurin suunnittelusta toteutukseen.
Suoritus: tentti ja harjoitukset
Esitiedot: Perustiedot UML mallintamisesta. AS-116.120 Automaation tietotekniset järjestelmät. Suositellaan T-106.233 Ohjelmoinnin peruskurssi 2
Kirjallisuus: Douglass Bruce. Real-Time UML-Advances in the UML for real-time systems. Addison-Wesley Object Technology Series.

 

POISTOT

AS-75.104 Basics of Printing Technology (3 cr)
Korvaavan opintojakson tuottaa Puunjalostustekniikan osasto

AS-75.106 Graafinen tekniikka (4 ov)
Korvaavan opintojakson tuottaa Puunjalostustekniikan osasto

AS-75.110 Painatustekniikka (4 ov) L
Korvaava opintojakso AS-75.118 Graafinen viestintätekniikka (4 ov) L

AS-75.111 Painatustekniikan harjoitustyöt (1-3 ov)
Korvaava opintojakso AS-75.113 Graafisen tekniikan työt (1-3 ov)

AS-75.117 Graafinen materiaalitekniikka (3 ov)
Korvaavan opintojakson tuottaa Puunjalostustekniikan osasto

 

MUUTOKSET

AS-74.111 Analoginen säätö: opettaja TkT Peter Ylen.

AS-74.115 Neuro-fuzzy –laskenta automaatiotekniikassa (2 ov) L

AS-74.118 Process Control; lisätietoihin: This course is part of Linkage Program 1.

AS-74.123 Mallipohjaiset säätöjärjestelmät: luennoidaan sl 2004.

AS-74.124 Geneettiset algoritmit: ei luennoida sl 2004.

AS-74.176 Säätösuunnittelun ohjelmistot: opettaja TkT Robert Tenno.

AS-74.180 Rakennusautomaatio: vuorovuosin, luennoidaan kl 2005.

AS-74.185 Adaptiiviset järjestelmät: vuorovuosin, luennoidaan sl 2004.

AS-74.191 Monimuuttujaregression menetelmät: luennoidaan sl 2004.

AS-74.196 Prosessiteollisuuden säätösovellutukset: vuorovuosin, luennoidaan kl 2005.

AS-74.198 System engineering in wireless communication: every other year, not lectured in spring 2005

AS-75.102 Julkaisutekniikan perusteet 1 : opettaja prof. N.N.

AS-75.105 Julkaisutekniikan perusteet 2: opettaja prof. N.N

AS-75.115 Graafisen tekniikan harjoitustyöt: opettaja N.N

AS-75.120 Mediatekniikan perusteet 1: opettaja: vierailevia luennoitsijoita

AS-75.121 Mediatekniikan perusteet 2: opetusajankohta kevätlukukausi

AS-75.124 Kuvatekniikan perusteet 1: opettajat: DI Janne Laine, Jyri Kivinen

AS-75.132 Mediaviestintäjärjestelmät: opettaja: DI Henri Ståhl

AS-75.135 Graafisen tekniikan syventävät harjoitustyöt: V (vaihtuvasisältöinen)

AS-75.146 Viestintätekniikan jatkokoulutuskokonaisuus : V (vaihtuvasisältöinen) Muuta: Opintojakso järjestetään myös kesällä 2004. Lisätietoja opintojakson www-sivulta.

AS-75.196 Kuvatekniikan harjoitustyöt : opettaja prof. Pirkko Oittinen

AS-75.206 Viestintätekniikan harjoitustyöt: opettaja N.N

AS-75.210 Viestintätekniikan erikoistyöt: opettaja N.N.

AS-116.111 Kappaletavarateollisuuden automaatio- ja informaatiojärjestelmät: vastuuopettaja TkL Ilkka Seilonen

AS-116.160 Tapahtumapohjainen simulointi: opetusajankohta syyslukukausi


Sivusta vastaa as-tiedotus@hut.fi
Viimeksi päivitetty: 2.9.2004