Teknillinen korkeakoulu

Automaatio- ja systeemitekniikan osasto

 
 
 

AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

OPINTO-OPAS 2000-2001

 

Toimittaneet:
opintojen suunnittelija Tarja Heikkilä
opintoneuvoja Mari Laine

ISSN 1455-3813
Espoo 2000
Otamedia Oy

 


 

OSASTONJOHTAJAN TERVEHDYS

Tervetuloa opiskelemaan automaatio- ja systeemitekniikan osastolle! Vaikka osasto ja sen vastuulla oleva AS-koulutusohjelma ovat melko uusia TKK:n organisaatiossa se ei merkitse sitä, että osaston edustamat alat olisivat vasta alkamassa olevia uusi tulokkaita tekniikan kentässä. Päinvastoin, automaatiolla on vankat perinteet teollisuudessa ja samoin viestintätekniikalla ovat vahvat juuret painetun viestinnän teknologiassa. Molemmat osaston edustamat tekniikan osa-alueet ovat kuitenkin voimakkaan ja läpikäyvän muutoksen kohteena. Ne ovat ja tulevat olemaan vielä enenevässä määrin keskeisessä asemassa koko teknistyvässä kulttuurissamme. Tietotekniikkaan, tietoliikenteeseen ja elektroniikkaan perustuvien teknologiaratkaisujen myötä vaikutukset ulottuvat laajalti tuotantoelämään, ihmisen rakentamiin koneisiin ja laitteisiin sekä mediaan, jossa viestintätekniikan viimeaikainen kehitys on luonut kokonaan uudet asetelmat. Samalla osaavan insinöörikunnan tarve yhteiskunnassa on kasvanut.

Osaston ja koulutusohjelman haasteena on vastata käynnissä olevaan muutokseen. Se on paitsi haastavaa myös mielenkiintoista. Sinä opiskelijana olet avainasemassa tulevassa kehityksessä! Toivon, että käytät opiskeluaikasi hyväksesi tehokkaasti ja monipuolisesti - unohtamatta, että elämä on myös elämistä varten - sekä viihdyt osastollamme.

 

Otaniemessä 28. kesäkuuta 2000
 
 
Aarne Halme

professori, osastonjohtaja
 
 


 

1. TEKNILLINEN KORKEAKOULU

Teknillinen korkeakoulu (TKK) on Suomen vanhin ja suurin teknillinen korkeakoulu. Sen juuret ulottuvat 1849 perustettuun Helsingin teknilliseen reaalikouluun. Tuolloin Suomessa alkoi järjestetty teknisen alan opetus. Vuonna 1908 koulun nimi muutettiin Teknilliseksi korkeakouluksi ja samalla aloitettiin korkeakoulutasoinen tekniikan alan opetus Suomessa. Korkeakoululle rakennettiin 1950-60-luvuilla tilat Otaniemeen, ja se siirtyi Helsingistä Espooseen.

Perustutkintoina TKK:ssa voi suorittaa diplomi-insinöörin, arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkinnot. Jatkotutkinnot ovat tekniikan lisensiaatin, tekniikan tohtorin ja filosofian tohtorin tutkinnot.

TKK:ssa oli vuonna 1999 noin 13 600 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa ja 226 professoria.

TKK toimii tällä hetkellä Otaniemessä 27 eri rakennuksessa. Otaniemen lisäksi Teknillisen korkeakoulun toimintaa on Lahden keskuksessa, Kirkkonummen Kylmälässä Sjökullan kurssikeskuksessa, Metsähovin radiotutkimusasemalla ja Humaljärven tutkimus-asemalla. Osa arkkitehtuurin opetuksesta on siirretty Helsinkiin Kaapelitehtaalle.

Teknillisen korkeakoulun kotisivu löytyy osoitteesta http://www.hut.fi
 
 

1.1 Tehtävä

Teknillisen korkeakoulun tehtävänä on lisätä teknologista ja tieteellistä osaamista suorittamalla korkeatasoista tieteellistä tutkimustyötä sekä antamalla siihen perustuvaa, yhteiskunnan ja työelämän muuttuvat tarpeet huomioon ottavaa tekniikan alan koulutusta.

Teknillisen korkeakoulun erityisvahvuutena on tutkimuksen ja opetuksen laaja-alaisuus ja teknillisen alan poikkitieteellisyys.
 

1.2 Yksiköt

Korkeakoulussa on tutkimuksen ja opetuksen järjestämistä varten 12 osastoa, jotka vastaavat yhteensä 15 koulutusohjelmasta. Osastot on ryhmitelty viideksi osastoryhmäksi, joista kullakin on oma tieteellinen neuvosto.

Korkeakoulussa on myös yhdeksän erillistä laitosta, jotka harjoittavat erityisalueen tutkimusta tai opetusta tai palvelevat opetusta ja tutkimusta. Tutkimustyön perusyksikkönä TKK:ssa on laboratorio.

Lisäksi korkeakoulussa on kymmenen osasto- ja laitosjaon ylittävää tutkimusinstituuttia, jotka yhdistävät laajoja tutkimusalueita.
 

1.3 Hallinto

TKK:n hallinnosta vastaa hallitus, rehtori, hallinto-osasto, tieteelliset neuvostot sekä osastoneuvostot ja osastonjohtajat. Erillisissä laitoksissa hallintoa hoitaa johtaja tai johtokunta ja johtaja.

Rehtori johtaa korkeakoulun toimintaa ja korkeakoulun ylin päättävä elin on hallitus, johon hallintojohtosäännön mukaan kuuluu 13 jäsentä: rehtori, vararehtori (2), kolme professorijäsentä, kolme muun henkilökunnan edustajaa, kaksi opiskelijaa ja kaksi korkeakoulun ulkopuolista jäsentä. Hallitus mm. hyväksyy korkeakoulun taloutta ja toimintaa koskevat sekä muut laajakantoiset suunnitelmat, päättää määrärahojen jakamisen suuntaviivoista, hyväksyy johtosäännöt ja muut vastaavat määräykset, nimittää professorit sekä päättää korkeakouluun otettavien opiskelijoiden määrästä ja valintaperus-teista. Hallituksen puheenjohtajana toimii rehtori.

Tieteelliset neuvostot toimivat virantäyttöelimenä professorin virkoja täytettäessä. Ne voivat tehdä hallitukselle esityksiä laajakantoisista, korkeakoulun opetusta ja tutkimusta koskevista kysymyksistä. Osastoa johtaa osastonjohtaja. Sen ylin päättävä elin on osastoneuvosto.

Keskitetysti hoidettavia hallintopalveluja varten TKK:ssa on hallinto-osasto, jota johtaa hallintojohtaja.

Korkeakoulun, elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon välistä yhteistyötä varten korkeakoululla on neuvottelukunta, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita korkeakoulua koskevista periaatteellisista tärkeistä asioista.

Korkeakoulun sopimustoimintaa sekä tutkimustulosten hyödyntä-mistä varten korkeakouluun on perustettu Innovaatiokeskus. Se huolehtii myös tutkimuspalveluista sekä rekrytointi- ja alumnitoiminnasta.
 

 


2. AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO

2.1 Osaston hallinto

Automaatio- ja systeemitekniikan osasto on osa informaatiotekniikan osastoryhmää, jossa muut osastot ovat tietotekniikan osasto, teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto sekä tuotantotalouden osasto.

Automaatio- ja systeemitekniikan osastoa johtaa osastonjohtaja. Osaston asioista päättää osastoneuvosto ja osastonjohtaja. Osastoneuvoston tehtävänä on mm. tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi, hyväksyä osaston opetussuunnitelmat, määrätä väitöskirjojen, lisensiaatintöiden ja diplomitöiden ja muiden opintosuoritusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset.

Osastonjohtaja professori Aarne Halme, puh. 451 3300

Osaston varajohtaja professori Pirkko Oittinen, puh. 451 3341

Korkeakoulusihteeri Ilse Koskinen, puh. 451 4800

Osastoneuvoston kokoonpano 1.8.1998-31.12.2001:

Jäsenet:

prof. Aarne Halme (pj.)

prof. Heikki Koivo

prof. Pirkko Oittinen

prof. Hannu Saarelma, virkavapaa - 31.12.2000

vanh. vahtimestari Leena Kadenius

tutkija Arto Visala

tekn. yo Jenni Brunila

tekn.yo Harri Vartiainen

tekn.tri.(VTT) Hannu Lehtinen
 
 

Varajäsenet:

prof. Kari Koskinen

yliass. Kai Zenger

erikoislaboratoriomestari Erkki Solin

tekn. yo Kristian Lukander

tekn.yo Leena Salo

TkT (VTT) Caj Södergård

Esittelijät:

Ilse Koskinen, korkeakoulusihteeri

Päivi Messo-Lindén, suunnittelija vv.

Tarja Heikkilä, suunnittelja vs. 30.9.2000

Marja-Leena Pölönen, opintosihteeri
 
 

2.2 Osaston laboratoriot

Automaatio- ja systeemitekniikan osaston tutkimuksesta ja opetuksesta vastaavat seuraavat neljä laboratoriota:

Automaatiotekniikan labororatorio (Tietotekniikan talo, 1. kerros)
Esimies: professori Aarne Halme, AS-84, puh. 451 3300, B121
Toimistosihteeri: Pirkko Mähönen, puh. 451 3301
http://www.automation.hut.fi

Systeemitekniikan laboratorio (Tietotekniikan talo, 1. kerros)
Esimies: professori Heikki Koivo, AS-74, puh. 451 5200, A104
Toimistosihteeri: Maija-Liisa Herto, puh. 451 5201
http://www.hut.fi/Yksikot/Saatotekniikka/

Viestintätekniikan laboratorio (Tekniikantie 3, Viestintätekniikan talo)
Esimies: professori Hannu Saarelma, AS-75, puh. 451 3340, G108, virkavapaa
professori Pirkko Oittinen, AS-75, puh. 451 3341, G105
Osastosihteeri: Seija Hahkala, puh. 451 3342
Toimistosihteeri: Tiina Hartikainen, puh. 451 3353
http://www.media.hut.fi/

Automaation tietotekniikan laboratorio (Tietotekniikan talo, 1. kerros)
Esimies: professori Kari Koskinen, AS-116, puh. 451 5461, A138
Osastosihteeri: Tuula Rautiainen, puh. 451 5462
http:www.hut.fi/Yksikot/Auttieto/
 
 

2.3 Osaston kanslia

Osaston kanslia sijaitsee Tietotekniikan talon ala-aulassa huoneessa C112. Kanslian opintoasioita hoitaa opintosihteeri Marja-Leena Pölönen. Kansliasta saa mm. yleistä opintoneuvontaa, opintosuoritus-otteet sekä erilaisia lomakkeita.

Kanslian käyntiosoite:
Tietotekniikan talo
Konemiehentie 2, 1 kerros
Otaniemi, Espoo

Kanslian postiosoite:
Teknillinen korkeakoulu
Automaatio- ja systeemitekniikan osasto
PL 5400
02015 TKK

Kanslian puhelin (09) 451 4878
Kanslian telefax (09) 451 5499

 


3. YLEISTÄ

3.1 Ilmoittautuminen korkeakouluun

Opiskelijan on lukuvuoden alkaessa ilmoittauduttava korkeakouluun läsnäolevaksi tai poissaolevaksi. Vain läsnäolijaksi ilmoittautuneilla on opintojen suoritusoikeus.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan opintoasiain toimiston kansliassa. Kanslia on avoinna 28.8-8.9 välisenä aikana klo 9-14 ja torstaina 31.8 ja 7.9 myös klo 16-18. Muulloin kanslia on avoinna klo 9-12. Opintoasiain toimisto on korkeakoulun päärakennuksen 2. kerroksessa.

Jokainen korkeakoulun kirjoissa oleva perustutkinto-opiskelija on Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan (TKY) jäsen ja suorittaa ylioppilaskunnalle tulevat maksut. Opiskelijan, joka ilmoittautuu läsnäolevaksi tulee ilmoittautuessaan esittää tositteet ylioppilaskunnan maksujen suorittamisesta. Maksukuitit eivät osoita läsnäoloa korkeakoulussa, vaan opiskelijakortissa on oltava ilmoittautumistarra. Lukuvuositarran voi hakea 7.8 jälkeen TKY:n toimistosta tai opintoasiain toimiston kansliasta.

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut viimeistään 8.9.2000 mennessä, poistetaan korkeakoulun kirjoista ja hän menettää opiskeluoikeutensa. Opiskeluoikeuden saa takaisin maksamalla 200 markan uudelleenkirjoittautumismaksun opintoasiain toimiston kansliaan.

Ilmoittautumisajan jälkeen tapahtuvia läsnä- ja poissaolotietojen muutoksia otetaan vastaan opintoasiain toimiston kansliassa. Kevätlukukautta 2001 koskevat muutokset tulee tehdä 29.12.2000 mennessä. Tämän jälkeen tapahtuvasta muutoksesta peritään 100 markan maksu.

 

3.2 Korkeakoulun lukuvuosi

Korkeakoulun lukuvuosi alkaa 1.8.2000 ja päättyy 31.7.2001. Syys- ja kevätlukukaudet alkavat tutkintokaudella, jatkuvat luentokaudella ja päättyvät tutkintokaudella.

Lukuvuoden 2000-2001 luento- ja tutkintokaudet ovat

syyslukukaudella:
1. tutkintokausi 31.8.-9.9.2000
1. luentokausi 11.9.-8.12.2000
2. tutkintokausi 9.12.-21.12.2000

kevätlukukaudella:
3. tutkintokausi 8.1.-13.1.2001
2. luentokausi 15.1.-4.5.2001
4. tutkintokausi 7.5.-19.5.2001

Syyslukukauden 2. puolilukukausi alkaa 26.10.2000
Kevätlukukauden 2. puolilukukausi alkaa 12.3.2001
Pääsiäisloma on 12.4.-18.4.2001.

Korkeakoulun avajaiset pidetään tiistaina 8.9.2000. Avajaispäivänä ei järjestetä opetusta eikä tenttejä.

Lauantaitenttipäivät ovat:
2.9, 9.9.,21.10., 28.10., 18.11., 2.12., 9.12., 16.12., 13.1., 17.2., 10.3., 24.3., 7.4., 28.4., 12.5. ja 19.5.

 

3.3 Nimen ja osoitteen muutokset

Mahdolliset nimenmuutokset opiskelijan tulee ilmoittaa korkeakoulun opintoasiain toimistoon viipymättä. Nimenmuutoksesta tulee opiskelijan toimittaa opintoasiain toimistoon virkatodistus tai lääninhallituksen päätös opiskelijarekisteriin tehtävää merkintää varten.

Osoitteenmuutokset tulee ilmoittaa mahdollisimman pian joko opintoasiain toimistoon tai koulutusohjelman kansliaan.

 

3.4 Opintotuki

Opintotukitoimisto sijaitsee päärakennuksen 2. kerroksessa huoneissa Y231 A ja Y220. Toimisto on avoinna arkisin klo 9-11 ja torstaisin klo 15-16. Puhelinnumero on 451 5060, fax 451 2075, sähköposti opintotuki@hut.fi.

Korkeakoulun aukioloaikoina toimiston infotasolta saa opintotuen hakuun ja muutoksiin lomakkeet. Hakemukset, kirjalliset tiedustelut ja muutosilmoitukset voi jättää toimistojen edessä oleviin postilaatikoihin. Postiosoite: Teknillinen korkeakoulu, Opintotuki, PL 1100, 02015 TKK.

Kelan opintotukikeskus julkaisee vuosittain muuttuvat tiedot opintotukioppaassa opiskelijalle.
 


4. OPISKELU

4.1 Luku- ja tenttijärjestykset

TKK:n luku- ja tenttijärjestykset valmistuvat lukukausien alkuun mennessä. Ne löytyvät osoitteesta http://www.hut.fi/Opinnot/Kurssit/, ao. yksikköjen www-sivuilta, opintoneuvojilta ja ilmoitustauluilta.

Tietoa useimpien opintojaksojen luento- ja tenttiajoista saa myös WWWTopi- järjestelmästä.

 

4.2 Opetusmenetelmät

Korkeakoulussa käytetään mm. seuraavia opetusmenetelmiä:

Luennot

Luennot muodostavat opetuksen rungon. Niiden tarkoituksena on auttaa opiskelijaa muodostamaan oikein painotettu kokonaiskuva kyseessä olevasta aineesta sekä ymmärtämään vaikeatajuisempia tai kirjallisuudessa suppeasti selostettuja yksityiskohtia.

Laskuharjoitukset

Laskuharjoitusten tarkoituksena on auttaa ymmärtämään ja soveltamaan luennoilla esitettyjä asioita. Laskuharjoituksia on pääasiassa kahdenlaisia: niissä joko lasketaan assistenttien ohjauksella tehtäviä tai esitetään ratkaisut kotona laskettuihin tehtäviin.

Seminaari

Seminaari on opetustapahtuma, jossa opiskelijaryhmä opettajan ohjaamana keskustellen käsittelee aihetta, jonka tavallisesti on valmistellut opiskelija tai opiskelijaryhmä.

Laboratoriotyöt

Laboratoriotöiden tarkoituksena on perehdyttää opiskelija kokeel-liseen työhön, erilaisiin mittausmenetelmiin ja mittalaitteisiin sekä havainnollistaa luennoilla esitettyjä asioita.

Harjoitus- ja erikoistyöt

Harjoitus- ja erikoistyöt ovat itsenäisesti tehtäviä laboratoriotöitä, suunnittelutehtäviä, kirjallisuuskatsauksia tms.

Opintoretket eli excursiot

Opintoretkien tarkoituksena on tutustuminen alan teollisuuteen ja muihin yliopistoihin tai tutkimuslaitoksiin. Niitä järjestävät sekä korkeakoulu että opiskelijoiden omat yhdistykset.

Kuulustelut (tentit) ja välikokeet

Opintojaksoista järjestetään kuulusteluja voimassa olevien tutkintovaatimusten mukaan vähintään kahdesti (yleensä useam-minkin) vuodessa. Joistakin opintojaksoista järjestetään luentokaudel-la välikokeita (2-3 kappaletta), joilla opintojakson suoritus jakautuu pienempiin osiin.

 

4.3 Studier på svenska

Alla studerande vid Tekniska högskolan har rätt att använda svenska i tenter, övningsarbeten och seminarier. Vidare har man rätt att få handledning i sina studier på svenska.

Vid Tekniska högskolan föreläses grundkurserna i matematik, datateknik och fysik på svenska och det finns svenska övningsgrupper i flera ämnen. Se övrig information http://www.hut.fi/Studier/

Tekniska högskolan har ett aktivt samarbete med andra tekniska universtitet och högskolor I Norden och med andra högskolor och universitetet i helsingforsregionen. Det är t.ex. möjligt att avlägga en del av sin examen vid någon av dessa (JOO-flexibel studierätt, se även www.helsinki.fi/joo.
 
 

4.4 Ilmoittautuminen opetukseen ja kuulusteluun

Opiskelijan on tutkintosäännön mukaan ilmoittauduttava opetuksen alkaessa kullekin opintojaksolle, jonka opetusta hän aikoo seurata. Yleensä opintojaksoille ilmoittaudutaan lukukausien alussa ensimmäisellä luentokerralla tai WWWTopilla. Laboratorio- ja ohjelmatöihin ilmoittaudutaan ao. ilmoitustaululla olevien ohjeiden mukaisesti. Kieliopintoihin ilmoittautumisesta löytyy tietoa osoitteesta http://www.hut.fi/Yksikot/KieVie/opopas/ilmo.f.html.

Ensimmäinen luento on tärkeä. Silloin kannattaa olla paikalla, koska luennoitsija esittelee opintojakson sisällön ja antaa tarkempia ohjeita käytännön asioista. Myös käytettävät oppikirjat varmistuvat tuolloin.

Tutkintosäännön mukaan opiskelijan tulee ilmoittautua kuuluste-luun viikkoa ennen kuulustelutilaisuutta, jollei opettaja hyväksy myöhempää ilmoittautumista. TKK:n eri osastoilla ja jopa eri opintojaksoilla on erilaiset kuulusteluihin ilmoittautumiskäytännöt. Ne on syytä varmistaa hyvissä ajoin.

Tärkeä työkalu opiskelijalle on Topi. Se on sähköinen järjestelmä, jolla ilmoittaudutaan opintojaksoille ja kuulusteluun. Se toimii www-selaimessa osoitteessa http://wwwtopi.hut.fi/. WWWTopin käyttöä varten tarvitaan opiskelijanumero ja salasana (eri kuin normaali unix-käyttäjätunnus). Isohenkilösi neuvovat Topin käytössä.
 
 

4.5 Opintosuoritusten rekisteröinti

Opintosuoritukset tallennetaan opintosuoritusrekisteriin (OREK). Tallennuksesta huolehtii opintojaksosta vastaavan laboratorion sihteeri. Opintosuorituksen rekisteröinnin onnistumiseksi on tärkeää, että opiskelija merkitsee tenttipaperiinsa opiskelijanumeron tarkistus-kirjaimineen.

Opiskelijan on oikeusturvansa vuoksi syytä ajoittain tarkistaa opintorekisteriotteensa. Virallisen opintorekisteriotteen, esimerkiksi työpaikkahakemusta varten, saa osaston kansliasta.

Jos opiskelija on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa opintoasiain toimistoon tai osaston kansliaan, otteen saa sähköisesti osoitteesta: htpp://www.hut.fi/Opinnot/OREK/suoritusote.html.

 

4.6 Opintosuoritusten arvostelu

Opintosuoritukset arvostelee opintojaksosta vastaava opettaja. Opettajan tulee toimittaa tiedot hyväksytyistä opintosuorituksista kuukauden kuluessa ao. ilmoitustaululle tai perustellusta syystä järjestää tiedottaminen samassa ajassa toisin. Määräaikaan voidaan erityisestä syystä myöntää pidennystä.

Opintosuoritukset (myös diplomityö) arvostellaan seuraavalla asteikolla:
0= hylätty
1= tyydyttävä
2= erittäin tyydyttävä
3= hyvä
4= erittäin hyvä
5= kiitettävä

Arvostelussa voidaan käyttää myös arvosanoja hyväksytty ja hylätty, jos opintojakso on merkitty opetussuunnitelmassa ao. huomautuksella. Diplomityön kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Jos opintosuoritus koostuu itsenäisistä osasuorituksista, sen arvosana lasketaan osasuorituksia vastaavilla opintoviikkomäärillä painotettuna keskiarvona osasuoritusten arvosanoista.

Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus tutustua opintosuorituksensa arvosteluun. Opettaja on pyydettäessä velvollinen ilmoittamaan arvosteluperusteet tehtäväkohtaisesti.
 
 

4.7 Opiskelijan oikeusturva

Opiskelijan oikeusturvasta, mm. opintosuoritus ja opiskelijan tiedonsaantioikeus sekä opintosuorituksen arvostelun oikaiseminen, on säädetty yliopistoasetuksen (115/98) 4. luvussa. Siinä säädetään kuulustelun ja diplomityön arvostelun oikaisemisesta seuraavaa:

TKK:n määräykset opintosuorituksen arvostelun oikaisemisesta löytyvät hallintojohtosäännön 28 pykälästä ja ovat seuraavat:

Yliopistoasetus ja Teknillisen korkeakoulun hallintojohtosääntö löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta:
http://www.hut.fi/Yleista/Saadokset/.

 

4.8 Opintohyvitykset

Tutkintosäännön (19 §) mukaan opiskelija saa suorittaessaan koulutusohjelman opetussuunnitelman mukaan lukea hyväkseen muissa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Osasto päättää asiasta kirjallisen hakemuksen perusteella.

Insinööritutkinnon (tekniikan alan opistoasteen tutkinnot ja ammattikorkeakoulututkinnot), BSc-tutkinnon ja samantasoisen tutkinnon (esim. DI) suorittaneille on laadittu opintohyvityspaketit. Lisätietoja ja hakukaavakkeita saa opintojen suunnittelijalta.

Yksittäisten opintojaksojen korvaamisesta päättää opintojaksosta vastaava opettaja. Hakukaavakkeita saa osaston kansliasta.
 
 

4.9 Koulutusohjelman/korkeakoulun vaihto

Opiskelija voi hakemuksesta vaihtaa koulutusohjelmaa. Hakemuksen hyväksymisedellytykset ovat seuraavat:

  1. opiskelijan valintapisteiden olisi tullut pyrkimisvuonna riittää haettuun koulutusohjelmaan. Jos valintakokeet ovat olleet osaksi poikkeavia, osaston tulee harkita tämän merkitys pisteisiin; tai
  2. jos valintapisteet eivät pyrkimisvuonna olisi riittäneet haettuun koulutusohjelmaan, hakemus voidaan kuitenkin hyväksyä ottaen huomioon opintomenestys alkuperäisessä koulutusoh-jelmassa ja osaston harkinnan mukaan asiaan vaikuttavat muut seikat. Opiskelijan tulee tässä tapauksessa ennen koulutusohjelmavaihtohakemuksen jättämistä olla suorittanut vähintään 30 opintoviikkoa alkuperäisen koulutusohjelman tutkinnon ensimmäisen osan opintoja. Hakemuksia käsiteltäes-sä otetaan huomioon alan ennakoitu koulutustarve.

Lisäksi hakemuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että haettuun koulutusohjelmaan voidaan ottaa lisäopiskelija.

Yhteisvalinnan piirissä tapahtuvaa korkeakoulunvaihtoa koskeviin hakemuksiin sovelletaan edellä mainittuja perusteita siten täydennettynä, että hakemuksia käsiteltäessä voidaan ottaa huomioon myös erittäin painavat sosiaaliset syyt.

Lukuvuoden 2000-2001 kevätlukukauden alussa koulutusohjelman vaihtokäytäntöihin tulee muutos, koskien niitä opiskelijoita joiden valintapisteet eivät olisi pyrkimisvuonna riittäneet siihen koulutusohjelmaan, johon he anovat vaihtoa. Vuoden 2001 helmikuun hausta lähtien hakijan tulee edelleen suorittaa vähintään 30 opintoviikkoa alkuperäisen koulutusohjelman tutkinnon ensimmäisen osan opintoja ennen koulutusohjelman vaihto-hakemuksen jättämistä. Näihin opintoihin tulee uuden käytännön mukaan sisältyä koulutusohjelman määrittelemät, koulutusoh-jelmasta ja sen opinnoista hyvän kuvan antavat, noin 5 opintoviikon opinnot, jotka on mahdollista suorittaa opintojen alkuvaiheessa.

Automaatio- ja systeemitekniikan koulutusohjelmaa esittelevät opintojaksot ovat:

AS-84.132 Automaatio- ja säätötekniikka 3 ov

ja kumpi tahansa seuraavista:

AS-75.103 Julkaisutekniikan perusteet 2 ov
AS-75.123 Mediatekniikan perusteet 2 ov

Koulutusohjelman ja korkeakoulun vaihtohakemuksia saa opintoasiain toimistosta. Hakemukset jätetään vuosittain helmikuun ja lokakuun loppuun mennessä.

 

4.10 Täydentävät opinnot

Suomessa diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaneella on korkeakoulun tutkintosäännön mukana oikeus täydentää opintojaan suorittamalla TKK:n opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja. Täydentävien opintojen suorittamiseksi on anottava korkeakoululta opinto-oikeutta, joka on maksullinen. Opinto-oikeutta haetaan "Erillisten opintojen suoritusoikeutta koskeva hakemus"-lomakkeella, jota saa opintoasiain toimistosta.

Lisätietoja ja ohjeita saa opintoasiain toimistosta, opintojen suunnit-telijalta ja osaston kansliasta.

 

4.11 Jatko-opinnot

Tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin tutkintoa voidaan ottaa suorittamaan henkilö, jolla on teknistieteellinen ylempi korkeakoulu-tutkinto tai muu vastaavantasoinen tutkinto. Jatkokoulutukseen voidaan ottaa myös edellyttäen, että rehtori toteaa osaston lausunnon perusteella muun vastaavantasoisen tutkinnon antavan tieteelliseen jatkokoulutukseen riittävät valmiudet.

Harkitessaan jatko-opintojen aloittamista opiskelijan tulee ottaa yhteyttä pää- ja sivuaineiden professoreihin ja tarkistaa, että edellytykset opintojen aloittamiseen ovat olemassa.

Osasto voi asettaa jatko-opinnoille esitietovaatimuksia ja ylemmän korkeakoulututkinnon arvosanoille vähimmäisvaatimuksia. Jatko-opintojen pääaineen esitietoina vaaditaan teknistieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon vastaavat pääaineopinnot vähintään arvosanal-la hyvä (3) tai muutoin hankitut vastaavat tiedot. Jatko-opintojen sivuaineen esitietoina vaaditaan teknistieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon vastaavat sivuaineopinnot vähintään arvosanal-la hyvä (3) tai muutoin hankitut vastaavat tiedot.

Korkeakoulussa on myös mahdollista 25.10.1991 annetun asetuksen nojalla suorittaa filosofian tohtorin tutkinto. Korkeakoulu voi hyväksyä suorittamaan filosofian tohtorin tutkintoa henkilön, joka on suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa ylemmän korkeakoulutut-kinnon tai ulkomaisessa korkeakoulussa vastaavantasoisen tutkinnon tai jolla korkeakoulu muuten toteaa olevan ylempää korkea-koulututkintoa vastaavat tiedot ja valmiudet.
 
 

4.12 Kirjastopalvelut

Teknillisen korkeakoulun kirjasto on erikoistunut tekniikkaan ja sen lähialoihin luonnontieteisiin. Kirjasto on sekä korkeakoulukirjasto että tieteellinen keskuskirjasto.

4.12.1 Teknillisen korkeakoulun pääkirjasto

Käyntisosoite:
Otaniementie 9
Otaniemi, Espoo

Postiosoite:
Teknillinen korkeakoulu
Kirjasto
PL 7000
02015 TKK

Puhelin (lainaus, uusimiset, tiedustelut) (09) 451 4111
Sähköposti lainaus@hut.fi
Telefax (09) 451 4132
Kotisivu http://www.hut.fi/Yksikot/Kirjasto/

Pääkirjasto on avoinna lukukausien aikana maanantaista perjantaihin klo 8.00-21.00 ja lauantaisin 9.00-16.00. Aat