Siirry pääsisältöön

Yleisiä ohjeita kandidaattiseminaarin suorittamisesta

Järjestäjät

Kandidaattiseminaarin järjestelyistä ja tavoitteiden toteuttamisesta vastaa vastuuopettaja, jonka nimeää tutkinto-ohjelman hallinnosta vastaava osasto tai verkostomaisen tutkinto-ohjelman johtoryhmä.
Vastuuopettajat: Arto Visala AS, Eila Järvenpää TU, Stina Immonen INF
Kurssin assistentti: Marek Matusiak

Kesto

Kandidaattiseminaari on kahden opetusjakson pituinen siten, että kandidaattiseminaari alkaa ja loppuu saman lukuvuoden aikana.

Opetuskieli ja kypsyysnäyte

Kandidaattiseminaarin opetuskielenä on joko suomi tai ruotsi ja kandidaatintyö kirjoitetaan seminaarin opetuskielellä. Opiskelija voi valita osallistuuko hän suomen- vai ruotsinkieliseen seminaariin. On kuitenkin suositeltavaa, että opiskelija osallistuu koulusivistyskielensä mukaiseen kandidaattiseminaariin.

Kandidaattiseminaarin yhteydessä tehdään kypsyysnäyte, joka kirjoitetaan aina sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Kypsyysnäytteen tarkoituksena on tarkistaa opiskelijan perehtyneisyys hänen kandidaatintyönsä alaan sekä sen kotimaisen kielen erinomainen taito, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan kandidaatintyön ohjaajan tai vastuuopettajan antamasta aiheesta. Kypsyysnäyte järjestetään valvotussa kirjoitustilaisuudessa tai tarvittaessa erillisessä tenttitilaisuudessa. Kypsyysnäytteen kielen tarkastaa kielikeskuksen suomen tai ruotsin opettaja ja sisällön työn ohjaaja tai vastuuopettaja. Kypsyysnäytteen arvostelussa käytetään arvosanoja hyväksytty ja hylätty.

Opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, osallistuu suomen- tai ruotsinkieliseen kandidaattiseminaariin. Edellä mainittu opiskelija voi kandidaattiseminaarin vastuuopettajan suostumuksella laatia kandidaatintyönsä ja kirjoittaa kypsyysnäytteen myös muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä.

Rehtorin päätös ohjeiden täydennyksestä

Kandidaatintyön kieltä koskevaa kohtaa täydennetään siten, että myös koulusivistyksensä suomen tai ruotsin kielellä saanut opiskelija voi erityistapauksissa, hakemuksesta ja kandidaattiseminaarin vastuuopettajan päätöksellä kirjoittaa kandidaatintyönsä englanniksi, mikäli kandidaatintyö tehdään kansainvälisessä tutkimusryhmässä, tai kandidaatintyön ohjaaja tai valvoja on ulkomaalainen, tai kandidaatintyö tehdään ulkomailla Opiskelijan, jonka tulee laatia kandidaatintyöhön liittyvä kypsyysnäyte, tulee laatia englannin kielellä tehdystä työstä noin kolmen sivun mittainen yhteenveto koulusivistyskielellään.

Kandidaatintyö

Kandidaatintyön rakenteen tulee olla hyvän tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjen mukainen, esitystavaltaan hyvin jäsennelty sekä tyylillisesti ja kielellisesti viimeistelty. Opiskelijan tulee saada ohjausta kandidaatintyönsä tekemiseen ja sanallista palautetta työstään. Kandidaattiseminaarin vastuuopettajan tehtävänä on valvoa kandidaatintöiden tasoa ja laajuutta. Kandidaatintyön arvostelee vastuuopettaja ohjaajan esityksestä. Hyväksytystä kandidaatintyöstä käytetään arvosanoja hyväksytty ja kiittäen hyväksytty.